Thông tin:

Nhận lượt quay hoàn toàn miễn phí Cơ hội nhận 1000 kim cương cho anh em nhanh tay

Lô Thị Thủ... quay trúng ô 15 kim cương vào 1 phút trước

Huy Nguyễn quay trúng ô 950 Kim Cương vào 2 phút trước

Huy Nguyễn quay trúng ô 350 kim cương vào 3 phút trước

Lô Thị Thủ... quay trúng ô 30 kim cương vào 4 phút trước

Huy Nguyễn quay trúng ô 30 kim cương vào 8 phút trước

Lô Thị Thủ... quay trúng ô 15 kim cương vào 11 phút trước

Lô Thị Thủ... quay trúng ô 250 kim cương vào 17 phút trước

Huy Nguyễn quay trúng ô 50 kim cương vào 19 phút trước

Lô Thị Thủ... quay trúng ô 250 kim cương vào 21 phút trước

Huy Nguyễn quay trúng ô Thêm lượt quay vào 30 phút trước

Nhận lượt quay hoàn toàn miễn phí Cơ hội nhận 1000 kim cương cho anh em nhanh tay